Licence

Aby publikace splňovala všechny znaky open access musí být mj. dostupná pro sdílení a opětovné využití (re-use). K tomu se využívá licencování pod veřejnými licencemi, především mezinárodně známé licence Creative Commons (CC). Pomocí některé z nabízených 6 variant licencí CC může autor sdělit, jak má být nakládáno s publikovaným dílem a umožnit tak komukoliv užít dílo v rámci jasně stanovených podmínek.

Z pohledu OA je ideální použití licence CC-BY (Creative Commons 4.0 – Uveďte původ), a to jak pro vědecké publikace, tak i pro výzkumná data. Někteří poskytovatelé podpory vědeckovýzkumné činnosti přímo vyžadují přidělení výstupům této nejvolnější licence (programy Horizon Europe, OP JAK). Licence CC-BY umožňuje koncovému uživateli vědecké informace dále sdílet, upravovat, komerčně i nekomerčně užívat, a to za podmínky označení původu vědeckých informací. Informace o licenci musí být uvedeny přímo v konkrétním příspěvku, např. jako informace v hlavičce či patičce příslušného souboru ve formátu PDF.

V případě zlaté cesty je možnost volby veřejné licence dána buď obecnou politikou vydavatele, nebo je předmětem placené služby (v rámci publikačního poplatku). U zelené cesty záleží na smluvních podmínkách, které autor při publikování podepsal. Pokud je autor držitelem autorských práv, může článek v repozitáři vystavit pod veřejnou licencí.

Nevíte-li, jakou licenci zvolit pro svou publikaci, využijte aplikaci pro výběr vhodné licence

Doporučené licence pro otevřená výzkumná data najdete zde.

UPOZORNĚNÍ: 

Svým jménem můžete podepisovat licenční smlouvy (tj. udělovat licence) jen u těch děl, která nespadají do kategorie zaměstnaneckých děl. Pokud se jedná o dílo zaměstnanecké, tj. autorské dílo, které autor coby zaměstnanec UP vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z jeho pracovněprávního vztahu k UP, náleží výkon majetkových autorských práv Univerzitě Palackého v Olomouci. Pouze UP je oprávněna zaměstnanecké dílo užívat a poskytnout smlouvou oprávnění k výkonu práva zaměstnanecké dílo UP užít třetí osobě.

Výjimkou je pouze situace, kdy zaměstnanec UP jako autor nebo spoluautor autorského díla uzavírá licenční smlouvu s nakladatelem za účelem publikování autorského díla v podobě recenzovaného odborného článku (Jrec) nebo stati ve sborníku (D), jako výsledku své tvůrčí činnosti, které není určeno ke komercializaci. Podrobnosti naleznete ve vnitřní normě Ochrana autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a databází na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP č. R-B-23/03).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)