Licence

Aby publikace splňovala všechny znaky open access musí být mj. dostupná pro sdílení a opětovné využití (re-use). K tomu se využívá licencování pod veřejnými licencemi, především mezinárodně známé licence Creative Commons (CC). Pomocí některé z nabízených 6 variant licencí CC může autor sdělit, jak má být nakládáno s publikovaným dílem a umožnit tak komukoliv užít dílo v rámci jasně stanovených podmínek.

Z pohledu OA je ideální použití licence CC BY (Creative Commons 4.0 – Uveďte původ), a to jak pro vědecké publikace, tak i pro výzkumná data. Někteří poskytovatelé podpory vědeckovýzkumné činnosti přímo vyžadují přidělení výstupům této nejvolnější licence (programy Horizon Europe, OP JAK). Licence CC BY umožňuje koncovému uživateli vědecké informace dále sdílet, upravovat, komerčně i nekomerčně užívat, a to za podmínky označení původu vědeckých informací. Informace o licenci musí být uvedeny přímo v konkrétním příspěvku, např. jako informace v hlavičce či patičce příslušného souboru ve formátu PDF.

V případě zlaté cesty je možnost volby veřejné licence dána buď obecnou politikou vydavatele, nebo je předmětem placené služby (v rámci publikačního poplatku). U zelené cesty záleží na smluvních podmínkách, které autor při publikování podepsal. Pokud je autor držitelem autorských práv, může článek v repozitáři vystavit pod veřejnou licencí.

Pro výběr vhodné licence pro svou publikaci můžete využít webovou aplikaci Creative Commons nebo se inspirujte níže uvedeným obrázkem.

Doporučené licence pro otevřená výzkumná data najdete zde.

UPOZORNĚNÍ: 

Svým jménem můžete podepisovat licenční smlouvy (tj. udělovat licence) jen u těch děl, která nespadají do kategorie zaměstnaneckých děl. Pokud se jedná o dílo zaměstnanecké, tj. autorské dílo, které autor coby zaměstnanec UP vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z jeho pracovněprávního vztahu k UP, náleží výkon majetkových autorských práv Univerzitě Palackého v Olomouci. Pouze UP je oprávněna zaměstnanecké dílo užívat a poskytnout smlouvou oprávnění k výkonu práva zaměstnanecké dílo UP užít třetí osobě.

Výjimkou je pouze situace, kdy zaměstnanec UP jako autor nebo spoluautor autorského díla uzavírá licenční smlouvu s nakladatelem za účelem publikování autorského díla v podobě recenzovaného odborného článku (Jrec) nebo stati ve sborníku (D), jako výsledku své tvůrčí činnosti, které není určeno ke komercializaci. Podrobnosti naleznete ve vnitřní normě Ochrana autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a databází na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP č. R-B-23/03).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)